Costa Cruise

Costa Cruise ( 26 )
COSTA FORTUNA 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Fortuna
ราคาเริ่มต้น 14,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
2 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
3 อิสระบนเรือสำราญ
4 สิงคโปร์ – Merlion Signature – อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง – เกาะสมุย - สิงคโปร์
COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Fortuna
ราคาเริ่มต้น 18,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนออร์ชาร์ด – เรือสำราญ COSTA FORTUNA
2 สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)
3 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 ท่าเรือแหลมฉบัง
5 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง
COSTA SMERALDA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ :
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 21,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี
2 ลา สเปเซีย, อิตาลี
3 ซาโวนา, อิตาลี
4 มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส
5 บาร์เซโลน่า, สเปน
6 บัลมา เด มายอร์กา,สเปน
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) – ลา สเปเซีย (อิตาลี) – ซาโวนา (อิตาลี) – มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) – บาร์เซโลน่า (สเปน) – บัลมาเดมายอร์กา (สเปน) – ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี)
COSTA SMERALDA 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 27,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ซาโวนา, อิตาลี
2 มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส
3 บาร์เซโลน่า, สเปน
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี
6 ซาโวนา, อิตาลี
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ซาโวนา (อิตาลี) – มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) – บาร์เซโลน่า (สเปน) – ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) – 
ซาโวนา (อิตาลี)
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Fortuna
ราคาเริ่มต้น 26,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล
2 สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)
3 เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
5 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
6 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
7 ท่าเรือแหลมฉบัง (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
8 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ –เกาะฟูก๊วก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย – แหลมฉบัง   
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Venezia
ราคาเริ่มต้น 21,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SHANGHAI – FUKUOKA – SHANGHAI
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
รหัสทัวร์ : COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Venezia
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 นางาซากิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SHANGHAI – NAGASAKI – SHANGHAI
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
รหัสทัวร์ : COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Venezia
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SHANGHAI – SASEBO – SHANGHAI
COSTA FORTUNA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 7 วัน 6 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 27,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
2 อิสระบนเรือสำราญ
3 ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 ภูเก็ต ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
5 ปีนัง ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
6 ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
7 การ์เด้นบายเดอะเบย์ - ออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ – ลังกาวี - ภูเก็ต - ปีนัง – พอร์ตคลัง - สิงคโปร์
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
รหัสทัวร์ : COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Venezia
ราคาเริ่มต้น 18,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SHANGHAI –KAGOSHIMA- SHANGHAI
COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 16,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
6 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 มะละกา (ประเทศมาเลเซีย)
9 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –KELANG – LANGKAWI – PHUKET – PENANG – MALACCA – SINGAPORE
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 19,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
5 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
6 เกาะฟูก๊วก (ประเทศเวียดนาม)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –KOH SAMUI –LEAMCHABANG–SIHANOUKVILLE–PHU QUOC – SINGAPORE
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 14,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
6 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –LANGKAWI– PHUKET – PENANG – KLANG – SINGAPORE
มีนาคม
03 - 10 มี.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 12,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
5 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
6 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE – KHO SAMUI – LEAM CHABANG – SIHANOUKVILLE – SINGAPORE
กุมภาพันธ์
11 - 18 ก.พ. 63 / 25 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 14,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
6 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –LANGKAWI– PHUKET – PENANG – KLANG – SINGAPORE 
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ : COSTA_11
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 Vladivostok (ประเทศรัสเซีย)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ฮาโกดาเตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
YOKOHAMA – KOBE – VLADIVOSTOK(RUSSIA) – HAKODATE - TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_10
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 คีลุง (ประเทศไต้หวัน)
6 มิยาโกะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โยโกฮาม่า (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – KOCHI – KEELUNG(TAIWAN) – MIYAKOJIMA – YOKOHAMA
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : COSTA_9.2
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 15,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โอซาก้า (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 GANGJEONG (ประเทศเกาหลี)
5 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - OSAKA – GANGJEONG (KOREA) - KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9.1
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เชจู (ประเทศเกาหลี)
5 เชจู (ประเทศเกาหลี)
6 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ชิงงุ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – BUSAN – KOCHI - SHINGU – TOKYO
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X