Dream Cruises
Genting Dream   ● World Dream  

Dream Cruises ( 36 )
EXPLORER DREAM 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปออสเตรเลีย
รหัสทัวร์ : 25.EDR_AUSTRALIA
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 23,250
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 SYDNEY
2 นิวคาสเซิล , ประเทศออสเตรเลีย
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 แกลดสโตน, ประเทศออสเตรเลีย
5 ซันชายน์ โคสต์, ประเทศออสเตรเลีย
6 บริสเบน
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 SYDNEY
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ซิดนีย์–นิวคาสเซิล–แกลดสโตน-ซันชายน์ โคสต์-บริสเบน-ซิดนีย์
พฤศจิกายน
03 - 10 พ.ย. 62 / 10 - 17 พ.ย. 62 / 17 - 24 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
01 - 08 ธ.ค. 62 /
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 33.GTD65
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 30,300
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 เกาะลังกาวี
5 ท่าเรือคลัง กัวลาลัมเปอร์
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - ลังกาวี - คลัง - สิงคโปร์
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : 32.GTD65
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 30,300
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย
3 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย)
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - เกาะเรดัง - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง - สิงคโปร์
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : 31.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,100
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง มาเลเซีย
3 ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : 30.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง มาเลเซีย
3 ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63 /
มีนาคม
29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 /
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 29.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง มาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 28.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,300
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์
ธันวาคม
08 - 11 ธ.ค. 62 /
มกราคม
19 - 22 ม.ค. 63 /
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : 27.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,200
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะมะละกา ประเทศมาเลเซีย
3 ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - สิงคโปร์
ธันวาคม
15 - 18 ธ.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
09 - 12 ก.พ. 63 /
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 26.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,400
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะมะละกา ประเทศมาเลเซีย
3 ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - มะละกา - ลังกาวี - สิงคโปร์
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 / 22 - 25 มี.ค. 63 /
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 25.GTD43
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 22,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ลังกาวี - ภูเก็ต - สิงคโปร์
พฤศจิกายน
17 - 20 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
16 - 19 ก.พ. 63 / 23 - 26 ก.พ. 63 /
มีนาคม
08 - 11 มี.ค. 63 /
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 24.GTD32
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 12,700
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 มะละกา (มาเลเซีย)
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - มะละกา - สิงคโปร์
พฤศจิกายน
20 - 22 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
11 - 13 ธ.ค. 62 / 18 - 20 ธ.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
19 - 21 ก.พ. 63 / 26 - 28 ก.พ. 63 /
มีนาคม
04 - 06 มี.ค. 63 / 11 - 13 มี.ค. 63 / 25 - 27 มี.ค. 63 /
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 23.GTD32
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 10,660
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะบินตัน อินโดนีเซีย
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - เกาะบินตัน - สิงคโปร์
พฤศจิกายน
15 - 17 พ.ย. 62 / 22 - 24 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 / 13 - 15 ธ.ค. 62 / 20 - 22 ธ.ค. 62 / 27 - 29 ธ.ค. 62 /
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63 / 10 - 12 ม.ค. 63 / 31 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 /
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63 / 14 - 16 ก.พ. 63 / 21 - 23 ก.พ. 63 /
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63 / 13 - 15 มี.ค. 63 / 27 - 29 มี.ค. 63 /
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63 /
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 22.GTD65
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 30,700
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
3 ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 ท่าเรือภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ลังกาวี - ภูเก็ต - ปีนัง - สิงคโปร์
พฤศจิกายน
24 - 29 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
22 - 27 ธ.ค. 62 / 29 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
กุมภาพันธ์
02 - 07 ก.พ. 63 /
มีนาคม
15 - 20 มี.ค. 63 /
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 18.GTD65
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 29,700
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ญาจาง ประเทศเวียดนาม
4 เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ญาจาง - โฮจิมินท์ - สิงคโปร์
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : 14.GTD32
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 12,400
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 มะละกา (มาเลเซีย)
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - มะละกา - สิงคโปร์
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 13.1 GTD32
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 18,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะบินตัน อินโดนีเซีย
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - เกาะบินตัน - สิงคโปร์
EXPLORER DREAM 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปออสเตรเลีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 30,490
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 SYDNEY
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 HOBART
4 พอร์ตอาร์เธอร์
5 เบอร์นี่
6 เมลเบิร์น
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 SYDNEY
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ซิดนีย์–โฮบาร์ต–พอร์ตอาร์เทอร์-เบอร์นี่-เมลเบิร์น-ซิดนีย์
มีนาคม
08 - 15 มี.ค. 63 / 15 - 22 มี.ค. 63 / 22 - 29 มี.ค. 63 /
เมษายน
29 - 05 เม.ย. 63 /
EXPLORER DREAM 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปออสเตรเลีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ :
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 44,200
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 AUCKLAND
2 BAY OF ISLANDS
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 MILFORD SOUND – DOUBTFUL SOUND
5 DUNEDIN
6 WELLINGTON
7 NAPIER
8 AUCKLAND
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
Auckland – Bay of Islands – Milford Sound – Doubtful Sound – Dunedin – Wellington – Napier - Auckland
ธันวาคม
15 - 22 ธ.ค. 62 / 22 - 29 ธ.ค. 62 / 29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
มกราคม
05 - 12 ม.ค. 63 /
DREAM CRUISE 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 24,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 17.00
2 ปีนัง, ประเทศ มาเลเซีย
3 ภูเก็ต, ประเทศไทย เดินทางมาเช็คอินลงเรือที่ Sea View Patong Hotel
4 เกาะ นาวโอพี ประเทศ พม่า
5 ล่องน่าน้ำสากล
6 เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 13.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - เกาะนาวโอพี (ประเทศพม่า) - สิงคโปร์
ธันวาคม
22 - 27 ธ.ค. 62 /
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 20.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 18,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 17.00
2 เรดัง (มาเลเซีย) 11.00 20.00
3 สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) 12.00 20.00
4 แหลมฉบัง 10.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เส้นทาง สิงค์โปร์ - เรดัง (มาเลเซีย) - สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) - แหลมฉบัง
กันยายน
08 - 11 ก.ย. 05 /
ตุลาคม
13 - 16 ต.ค. 05 /
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X