Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line ( 3 )
NORWEGIAN JADE 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line / Norwegian Jade
ราคาเริ่มต้น 22,200
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
5 ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 สิงค์โปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ภูเก็ต - ลังกาวี - ปีนัง - สิงคโปร์
NORWEGIAN JOY 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ : NORWEGIAN JOY
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line / Norwegian Joy
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line
ราคาเริ่มต้น 165,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเทิล
2 แอตเทิล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN)
3 ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)
4 เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
5 จูโน่ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
6 สแกตเวย์ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
7 ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)
8 วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
9 เมืองซีแอตเทิล - เที่ยวชมเมือง - SEATTLE PREMIUM OUTLET - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10 ซีแอตเทิล - ไทเป - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
11 ไทเป - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

ล่องเรืออลาสก้า 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line / Norwegian Joy
ราคาเริ่มต้น 129,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
2 ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
5 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
6 ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
9 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
10 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
11 ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เรือสำราญ NORWEGIAN JOY
ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – GLACIER BAY – ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ – วิกตอเรีย
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X