โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / ไทย
รหัสทัวร์ COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
จำนวนวัน 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
ราคา 14,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเก็ต (ประเทศไทย) [ B / L / D ]
  Day 5 : ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 6 : พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 7 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 30 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X