โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / ไทย
รหัสทัวร์ COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
จำนวนวัน 9 วัน 8 คืน
สายการบิน
ราคา 16,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ - / - / D ]
  Day 2 : พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 3 : ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเก็ต (ประเทศไทย) [ B / L / D ]
  Day 5 : ภูเก็ต (ประเทศไทย) [ B / L / D ]
  Day 6 : ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 7 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 8 : มะละกา (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 9 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 14 ม.ค. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X